Bezpieczeństwo

i Higiena Pracy

Ochrona

Przeciwpożarowa

Pomiary

środowiska pracy

KONTAKT

O NAS

Firma Exemplar działa na rynku ogólnopolskim świadcząc usługi szkoleniowe, doradcze, wdrożeniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz pierwszej pomocy. Ponadto wykonujemy badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych do 1 kV, wymagane prawem.

Naszym celem i misją jest świadczenie najwyższej jakości usług z szeroko pojętej ochrony i bezpieczeństwa ludzi w ich środowisku pracy, zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej i kompetentnej pomocy w zagadnieniach, dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy.

Firma Exemplar to połączenie wieloletniego doświadczenia wykładowców
w zagadnieniach, związanych z bezpieczeństwem pracy oraz nowoczesnych form przekazu.

CECHUJE NAS

Rzetelność, fachowość i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w doradztwie
oraz nadzorze. Partnerskie podejście w relacjach z klientem, co umożliwia wypracowanie zindywidualizowanych, a przez to najlepszych rozwiązań dla klienta.

Dyspozycyjność i mobilność na terenie całego kraju.

 

Jesteśmy członkiem

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

OFERTA

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2. Ochrona Przeciwpożarowa

3. Pomiary środowiska pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zakres:
1. Nadzór • bieżący – kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji BHP,
• docelowy – nadzór nad pracami wykonywanymi czasowo (budowy, remonty, oraz inne prace wykonywane czasowo). 2. Ocena ryzyka zawodowego – opracowanie oraz aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy. 3. Dokumentacja powypadkowa – przeprowadzenie niezbędnych czynności 
w zakresie postępowania powypadkowego dla wypadków przy pracy itp. 4. Ocena warunków pracy – przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 5. Instrukcje stanowiskowe BHP – opracowanie instrukcji BHP w zakresie wykonywanych prac oraz bezpiecznej pracy z maszynami i narzędziami. 6. Doradztwo – z zakresu przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 7. Kontrole – współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pomoc w opracowaniu odpowiedzi na nakazy, wystąpienia oraz decyzje administracyjne.
8. Analiza roczna BHP – opracowanie obowiązkowej corocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. 9. Szkolenia wstępne – szkolenia nowozatrudnionych pracowników. 10. Szkolenia okresowe – szkolenia dla wszystkich grup zawodowych: • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
• pracowników na stanowiskach robotniczych,
• pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych,
• pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych,
• pracodawców wykonujących zadania służby BHP. 11. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób, prowadzących szkolenie z zakresu instruktażu stanowiskowego w zakładzie pracy. 12. Środki ochrony indywidualnej – doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 13. Odzież i obuwie robocze – opracowanie indywidualnych norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracownika. 14. Dokumentacja – opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie BHP w firmie. 15. Inne zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona Ppoż

Zakres:
1. Nadzór systemów przeciwpożarowych – kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji ochrony przeciwpożarowej w firmie. 2. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej:
• szkolenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów,
• przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej nowozatrudnionych pracowników. 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych. 4. Przeglądy przeciwpożarowe – przeprowadzenie okresowych przeglądów 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów. 5. Podręczny sprzęt gaśniczy – dobór odpowiedniej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego dla obiektów. 6. Doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 7. Kontrole PSP – współrepreznetowanie klienta podczas kontroli Państwowej Staży Pożarnej, pomoc w opracowaniu odpowiedzi na decyzje administracyjne. 8. Instrukcje przeciwpożarowe – opracowanie ogólnych i szczegółowych instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Pomiary środowiska pracy

Zakres:
1. Pomiary oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy wg normy PN-EN 12464: 2012:
• pomiar natężenia oświetlenia stanowiska biurowego,
• pomiar natężenia oświetlenia ogólnego. 2. Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wg normy PN-EN 1838: 2005:
• sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,
• pomiar oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. 3. Pomiary elektryczne ochronne, odgromowe:
• pomiar impedancji pętli zwarciowej (pomiar skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania),
• parametry wyłączników różnicowoprądowych (pomiar skuteczności ochrony uzupełniającej przed dotykiem pośrednim za pomocą wyłącznika RCD),
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
• pomiar rezystancji uziemienia uziomu piorunochronnego,
• pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
• sprawdzenie kolejności faz,
• sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE np. w gnieździe elektrycznym.
Pomiarów dokonujemy wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji elektrycznej MPI - 530.

 

KONTAKT

biuro@exemplar.pl

504 765 794

ul. Ossowskiego 20/15, 42-207 Czestochowa

,

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz